PROGRAMY REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU

Współpraca z rodzicami i ze środowiskiem
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI - rok szkolny 2015/2016


CEL OGÓLNY:
• wdrażanie rodziców do współpracy z przedszkolem i umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

ZADANIA/SPOSÓB REALIZACJI:
• Zebrania z rodzicami (rozpoczynające rok) – poznanie oczekiwań rodziców, zawarcie kontraktów wzajemnych oczekiwań, wybór trójek grupowych, zapoznanie z procedurami obowiązującymi w przedszkolu.
• Spotkanie trójek grupowych, ustalenie Rady Rodziców, planu jej działania oraz spotkań z dyrektorem
• Indywidualne kontakty – wywiad z rodzicami w celu poznania środowiska rodzinnego dziecka, włączenie arkusza wywiadu do teczki obserwacji pedagogicznych
• Zajęcie otwarte dla rodziców, uroczystości i imprezy przedszkolne.
• Wywieszanie na gazetkach informacji dla rodziców o zadaniach realizowanych w przedszkolu (wiadomości, umiejętności, postawy, wiersz, piosenka, prace dzieci)
• Zebrania z rodzicami – przekazanie informacji o wynikach obserwacji i postępach dzieci.
• Diagnoza – przekazywanie informacji o wynikach.
• Współpraca rodziców odnośnie konsultacji ze specjalistami PPPP, logopeda, psycholog,pedagog
• Porady, konsultacje specjalistów dla rodziców i nauczycieli
• Wspieranie rodziców w wychowywaniu dzieci – przygotowanie materiałów dla rodziców (strona internetowa), gazetka informacyjna.
• Pozyskanie opinii rodziców na temat pracy przedszkola (ankiety grupowe, ewaluacja wewnętrzna, kontakty indywidualne.
• Dokumentowanie współpracy z rodzicami: plan współpracy, listy obecności na zebraniach, zeszyt kontaktów indywidualnych z rodzicami, protokoły, zgody rodziców

Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom za zaangażowanie w życie naszego przedszkola :-)
WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM - rok szkolny 2015/2016


Cele główne:
• integracja ze środowiskiem lokalnym
• kształtowanie poczucie własnej wartości dziecka jako członka społeczności lokalnej
• kształtowanie u dzieci chęci poznawania świata

Spotkania z ciekawymi ludźmi - rozwijanie zainteresowań dzieci oraz inspirowanie do zabaw i zajęć, np.: górnik, zegarmistrz, autor książek dla dzieci, leśniczy, lekarz, stomatolog, weterynarz, fryzjer, listonosz,

Policja - „Bezpieczna droga”, „Obcy niebezpieczny”, „Baw się bezpiecznie”

Wiejska Biblioteka Publiczna - poznanie biblioteki, jej funkcji i zasad korzystania, udział w zajęciach bibliotecznych

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna - badania dodatkowe oraz wspieranie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, porady, konsultacje

Szkoła Podstawowa w Wojborzu -
wizyty przedszkolaków w szkole, zajęcia lekcyjne w klasach początkowych

Urząd Gminy - Honorowy Patronat nad konkursem Międzyprzedszkolnym, promocja przedszkola na stronach Urzędu www.gminakłodzko.pl

Straż Pożarna - spotkanie ze strażakami w przedszkolu, prelekcje związane z bezpieczeństwem dzieci, oglądanie sprzętu pożarniczego

Media lokalne - publikowanie artykułów na temat ciekawych wydarzeń w przedszkolu, promocja przedszkola w środowisku lokalnym (portale internetowe)

Przedszkola z terenu gminy, powiatu kłodzkiego - konkursy plastyczne, recytatorskie, wokalne i taneczne, spartakiady.

MOPS - współpraca w zakresie pomocy rodzinom
Serdecznie dziękujemy naszym Partnerom za efektywną współpracę :-)


Przedszkolowo.pl logo