NASZE PRZEDSZKOLENASZE PRZEDSZKOLE

Przedszkole Gminne z Oddziałami Integracyjnymi w Bierkowicach rozpoczęło swoją działalność od 01 września 2011r. Jest to jedyne przedszkole z oddziałami integracyjnymi na terenie Gminy Kłodzko. Założeniem przedszkola, do którego uczęszczają zarówno dzieci pełnosprawne jak i niepełnosprawne. Stawiamy na wspomaganie ich indywidualnego rozwoju we wszystkich sferach osobowości, uczenie samodzielności oraz rozwijanie ogólnoludzkich wartości takich jak akceptacja i tolerancja odmienności każdego człowieka.
Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Kłodzko, a nadzór pedagogiczny sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty. Przedszkole zlokalizowane jest przy głównej trasie Kłodzko-Wałbrzych.
Przedszkole posiada oddziały dla 3-latków, 4-latków oraz 5-6latków.
Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat w tym dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, z opiniami o potrzebie wczesnego wspomagania oraz orzeczeniami o niepełnosprawności.
Stylowy-zabytkowy budynek nadaje przedszkolu charakterystyczny, niepowtarzalny wygląd. Budynek przedszkola jest podpiwniczony, dwukondygnacyjny, z poddaszem-strychem. Pierwotnie w budynku mieściła się szkoła podstawowa, po jej likwidacji został gruntownie przebudowany- zmodernizowany na potrzeby przedszkola. Przedszkole posiada sale zabaw dla dzieci dostosowane do wieku wychowanków, salę do zajęć integracji sensorycznej, zaplecze kuchenne wraz z magazynami, zaplecze administracyjno-gospodarcze, pokój n-lski z wyznaczonym miejscem do pracy dla specjalistów np. „Kącik logopedyczny”.
Budynek przedszkola jest wolny od barier architektonicznych został dostosowany na potrzeby osób niepełnosprawnych (toaleta, platformy do przemieszczania się między kondygnacjami itp.), co umożliwia dzieciom niepełnosprawnym bezpiecznie korzystać z wszystkich pomieszczeń placówki. Budynek posiada system p.poż. cały obiekt przedszkola jest monitorowany systemem ochrony mienia. Przedszkole usytuowane jest w sąsiedztwie bardzo ruchliwej drogi, ale teren wokół przedszkola jest ogrodzony w miarę spokojny i bezpieczny.
Placówka nasza wobec rodziców pełni rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze, dostarczająca wiedzy pedagogicznej i uwrażliwiona jest na potrzeby i możliwości dziecka. W urzeczywistnianiu naszej misji zaangażowany jest cały personel pedagogiczny, administracyjno- obsługowy, jak również rodzice, a efektem naszej współpracy jest przedszkole, w którym dzieci czują się ważne, bezpieczne i do którego przychodzą z radością.
Od 01 września 2011r. przedszkole rozpoczęło realizację Projektu „PRZEDSZKOLNA KRAINA” Priorytet:IX, Działanie:9.1, Poddziałanie:9.1.1 Nr ewidencyjny projektu:POKL.09.01.01-02-025/11. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowieka-Najlepsza Inwestycja, dzięki któremu przedszkole zaczęło swoją działalność. Realizacja projektu będzie trwała przez kolejne 3 lata tj. od 01.09.2011-31.08.2014r. Priorytetem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych, zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, stworzenie miejsc w przedszkolu dla dzieci niepełnosprawnych, dostosowanie ofert edukacyjnych dla ich potrzeb. Projekt zapewnia bezpłatny pobyt dzieci w przedszkolu-wyżywienie, usługi edukacyjne. W ramach zajęć ponadprogramowych dzieci korzystają z nauki języka angielskiego, warsztatów: „Taniec i Teatr”, zajęć korekcyjno-sportowych- (wyjazdy na basen i narty), ponadto zapewnia doradztwo specjalistyczne: logopedyczne, psychologiczno-pedagogiczne, terapeutyki sensorycznej. Przedszkole zostało współfinansowane przez projekt w wyposażeniu w pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt do zajęć specjalistycznych, meble itp. Na czas trwania projektu kadra prowadząca zajęcia ponadprogramowe, zajęcia specjalistyczne, pracownicy administracyjno-obsługowi będą wynagradzani finansowo w ramach projektu.
Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, pracownika administracji (intendent) oraz pracowników obsługi (woźne, konserwator, kucharka i pomoc kucharki).
W ramach realizacji Projektu „Przedszkolna Kraina” zostali zatrudnieni specjaliści: logopeda, psycholog, terapeuta SI oraz prowadzący warsztaty: korekcyjno-sportowe, język angielski, taniec i teatr.
Przedszkolowo.pl logo